Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı, Çalışma Konuları

      Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1:         

 1.   Derneğin adı “EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ” dir.
 2. Derneğin merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesi’nde; ikametgahı, Bağdat Caddesi,        

          Kardeşler Apartmanı, B Blok, 158/2, Feneryolu, Kadıköy - İstanbul’dur.

         Derneğin Amacı

Madde 2:         

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin amacı,

 1. Egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak.
 2. Egzersiz ve spor psikolojisi alanının ülkemizde tanıtılması, gelişmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak.
 3. Egzersiz ve spor psikolojisi alanındaki eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini geliştirmek.
 4. Ülkemizde Egzersiz ve spor psikolojisi alanında eğitici, araştırmacı ve uygulamacı çalışanların bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlamak.
 5. Egzersiz ve spor psikolojisi’nin ahlaki boyutları ile bilimsellik temeline bağlı kalınmasında öncü, denetçi ve toparlayıcı rol oynamak.

   Derneğin Çalışma Konuları

   Madde 3:         

Dernek amacına ulaşmak için şu faaliyetlerde bulunur:

 1. Üyelerine Egzersiz ve Spor Psikolojisi konusundaki yeni gelişmeleri, süregelen faaliyetleri vb. konuları tanıtmak ve anlatmak için bilimsel toplantılar düzenler; yayınlarda bulunur.
 2. Egzersiz ve Spor Psikolojisi’ni, saygın, halkın tanıyacağı ve doğrudan yararlanacağı bir bilim dalı haline getirmek için çalışır; bu sebeple toplantılar düzenler; yayınlar yapar.
 3. Egzersiz ve Spor Psikolojisi ile ilgilenenlerin sorunlarının çözümlerinde yardımcı olur.
 4. Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanındaki araştırmaları teşvik eder ve yardımcı olur.
 5. Egzersiz ve Spor Psikolojisi’nin bir bilim dalı olarak gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında, mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar.
 6. Egzersize başlama, devam ettirme ve bırakma; rekreasyon ve oyun alanlarında duygu ve bilişsel durumlar hakkında araştırma ve çalışmalar yapar.
 7. Spor psikolojisinin teori ve uygulamaları alanlarında spora katılanların performansını geliştirmek için çalışmalar yapar.
 8. Spor takımlarının performanslarını geliştirmek üzere araştırma uygulama ve çalışmalar yapar.
 9. İlgili Türk ve yabancı, bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kuruluşlarla mesleki ve bilimsel işbirliği yapar.
 10. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum, panel vb. düzenler veya başka ulusal ya da uluslararası kuruluşlarca düzenlenenlere katılır.
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dökümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri yayımlar, bu işler için gerekli basın, yayın tesisleri kurar, ortak olur ve/ veya bu işleri yapan basın, yayın, reklam ajansı vs. 3. gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak çalışmalarda bulunur.
 12. Dernekfaaliyetleri ve/veya derneğin iştigal konusu ile ilgili konularda kamuoyu yoklamaları vs. araştırmalar yapar veya üçüncü kişi ya da kurumlar vasıtası ile araştırılmaların, kamuoyu yoklamalarının, anketlerin yapılmasını, inceleme yapılan hususların    raporlar haline getirilmesini temin eder.
 13. Alanda mevcut ya da ortaya çıkabilecek vasıflı/vasıfsız personel sorununa veya eksikliğine yönelik çözümler üretir, bu amaçla eğitim verebilmek için eğitsel etkinliklerde bulunur, eğitim kurumları, seminerler, kurslar açmak, bu konuda 3. kişilerle anlaşmalar yapar veya gerekli gördüğü kişilere yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim bursu verir.

 

Haberler