Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

 Asil Üye Olma Koşulları

   Madde 4:

Derneğe “Asıl Üye” olabilmek için üye adayının aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır: Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hak ve ehliyetine sahip olmak ve aşağıdaki koşullardan en az birisine haiz olmak;

 1. Egzersiz ve/veya Spor Psikolojisi alanında yurt içi veya yurt dışında  “egzersiz ve/veya spor psikolojisi yüksek lisansı ve/veya doktorası” yapmış olmak ve bunu belgelemek; ya da,
 2. Spor Bilimleri alanında lisansüstü eğitimini yaparak Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanına özgü tez yapmış olmak ya da,
 3. Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında bir fakülte veya yüksekokulda öğretim elemanı olarak ders vermiş veya veriyor olmak ve bunu belgelemek; ya da,
 4. Herhangi bir üniversitenin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olanlar ile Psikiyatri Uzmanları veya Spor Yüksekokulu ya da Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar karşılıklı olarak tamamlama (Psikoloji bölümünden en az 24 kredi-saat veya spor okullarından en az 24 kredi-saatlik ders alarak) yüksek lisans veya doktorasını yapmış olmak.
 5. Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun ya da psikiyatri alanında uzmanlığa sahip olup milli sporcu belgesine sahip olmak.

Onursal Üyelik

Madde 5:

Olimpik ilkelere, spora ve fair play’e inanmış ve bunlara katkıda bulunmuş ya da bulunabilecek gerçek veya tüzel kişilere, doğrudan Yönetim Kurulu’nun kararı ile “Dernek Onursal Üyeliği” verilebilir. Bu kişilerin Dernek organlarında seçme veya seçilme hakkı yoktur; Genel Kurul’a dilerlerse katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse derneğe maddi katkıda bulunabilirler, sponsorluk yapabilirler

Asıl Üyeliğe Başvuru İşlemleri

 

Madde 6

 

 1. Derneğe üye olmak için başvuruda bulunan kişi aşağıdaki koşulları yerine getirmek zorundadır.
 2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan üyeliğe başvuru formunu doldurmak;
 3. Madde 4’de belirtilmiş olan üye olabilme özelliklerinden en az birisine sahip olduğunu belirten belgeleri sunmak;
 4. Özgeçmişini, nüfus suretini, savcılıktan sabıka kaydını, öğretim elemanı ise bağlı olduğu Üniversite kimlik suretini sunmak;
 5. Başvuru formunu, Derneğin kaydı açık 3 (üç) üyesine, üye adaylığına takdimi niteliğinde imzalatmak;
 6. 3 adet vesikalık fotoğraf  
 7. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca durumları izin belgesi sunmalarını gerektirenlerce bu belgeyi de vermek;
 8. Başvurusunu Dernek merkezinde, belgeleri ile birlikte kayda aldırmak zorundadır.
 9. Kaydı açık bir Dernek üyesi bir takvim yılı içerisinde en çok beş kişiyi üyelik için    önerebilir.

Üyeliğe Kabul İşlemleri

Madde 7:

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca, fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.
 

Asıl Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri:

Madde 8:

Dernek asıl üyelerinin hakları:

 1. Genel Kurul toplantılarına katılmak, kararların oluşması amacıyla görüşmelere ve oylamalara katılmak;
 2. Dernek organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek;
 3. Dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan, konulan kurallar çerçevesinde yararlanmaktır.

 

Dernek Asıl üyelerinin yükümlülükleri:

 1. Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ve bunlara uygun olarak düzenlenecek Talimat ve Yönergeler hükümleri ile Yönetim Kurulu kararlarına uymaktır;
 2. Derneğin amaç maddesinde belirtilmiş olan hususların gerçekleşmesine aktif olarak katkıda bulunmak, “egzersiz ve spor psikolojisinin” ülkemizde gelişmesi için bireysel ve/veya toplu olarak özel gayret göstermektir;
 3. Üyelerin Dernek’e ödemekle yükümlü oldukları ve olacakları giriş aidatı, yıllık aidat ve her tür ödemelerini zamanında ve bu hususta tespit edilmiş olan kurallara uygun şekilde yapmaktır. Yıllık ödentisini defaten veya taksitlendirilmişse, üst üste üç taksitini ödemeyen üye, Dernek faaliyetlerinde üyelere tanınan kayıt, mali ve diğer ayrıcalıklı olanaklardan yararlanamaz. Yıllık ödentisini hiç ödemeyen veya yıllık taksitlerinden en az yarısını ödememiş olan üyeyi, Yönetim Kurulu her yılın sonunda taahhütlü mektupla ödemede bulunmaya davet eder.
 4. Bu çağrı üzerine borcunu 30 (otuz) gün içerisinde ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Üyelik kaydı kapatılan üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamazlar, kayıtları kapalı olduğu sürece seçme ve seçilme haklarını yitirirler. Dernek faaliyetlerinde üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanamayacakları gibi, kontenjanlı faaliyetlerde, bu faaliyetlere en sonda yer kalırsa katılabilirler. Bu madde uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan üyenin Yönetim Kurulu’na yeniden yazılı olarak başvurması halinde, geriye doğru yıllık ödenti borçlarının tamamı, en çok beş yıl içinde, ödeme yapılan yılın aidat miktarı emsal alınarak defaten ödendiğinde, üyenin kaydı yeniden açılır. Beş yılı aşmış olan kapatmalar, yeniden üye olma usulüne tabi tutulur.

Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 9:

Asıl ve Onursal üyelikler aşağıdaki koşullarda sona erer:

 1. Üyelik için Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve işbu Tüzük hükümlerine göre aranan üyelik koşullarını yitirenlerin üyelikleri kendiliğinden;
 2. Yazılı istifa bildirimi ya da ölüm halinde; istifa hali, üyenin Dernek’e birikmiş borçlarını sona erdirir.
 3. Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmak suretiyle; Dernek’ten çıkan veya çıkarılanlar, Yönetim Kurulu’nca üye kayıt defterine işlenirler ve Dernek mal varlığından ve/veya olanaklarından hiç bir şekilde hak iddia edemezler.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ESKİ ŞEKLİ :

MADDE : 4 Derneğe Üye Olma

                     Asıl Üye Olma Koşulları

Madde 4:

Derneğe “Asıl Üye” olabilmek için üye adayının aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır:
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hak ve ehliyetine sahip olmak ve aşağıdaki koşullardan en az birisine haiz olmak;

a) Egzersiz ve/veya Spor Psikolojisi alanında yurt içi veya yurt dışında  “egzersiz ve/veya spor psikolojisi yüksek lisansı ve/veya doktorası” yapmış olmak ve bunu belgelemek; ya da,

b) Spor Bilimleri alanında lisansüstü eğitimini yaparak Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanına özgü tez yapmış olmak ya da,

c) Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında bir fakülte veya yüksek okulu öğretim elemanı olmuş olmak ve bunu belgelemek; ya da,

d) Herhangi bir üniversitenin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olanlar ile Psikiyatri Uzmanları veya Spor Yüksekokulu ya da Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar karşılıklı olarak tamamlama (Psikoloji bölümünden en az 24 kredi-saat veya spor okullarından en az 24 kredi-saatlik ders alarak) yüksek lisans veya doktorasını yapmış olmak,

e) Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun yada psikiyatri alanında uzmanlığa sahip olup milli sporcu belgesine sahip olanlar


YENİ ŞEKLİ : 4 Derneğe Üye Olma

                     Asıl Üye Olma Koşulları

Madde 4:

 4.1 ASİL ÜYE OLMA KOŞULLARI

Derneğe “Asıl Üye” olabilmek için üye adayının aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır:
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hak ve ehliyetine sahip olmak ve aşağıdaki koşullardan en az birisine haiz olmak;

a) Egzersiz ve/veya Spor Psikolojisi alanında yurt içi veya yurt dışında  “egzersiz ve/veya spor psikolojisi yüksek lisansı ve/veya doktorası” yapmış olmak ve bunu belgelemek; ya da,

b) Spor Bilimleri alanında lisansüstü eğitimini yaparak Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanına özgü tez yapmış olmak ya da,

c) Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında bir fakülte veya yüksek okulu öğretim elemanı olmuş olmak ve bunu belgelemek; ya da,

d) Herhangi bir üniversitenin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olanlar ile Psikiyatri Uzmanları veya Spor Yüksekokulu ya da Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar karşılıklı olarak tamamlama (Psikoloji bölümünden en az 24 kredi-saat veya spor okullarından en az 24 kredi-saatlik ders alarak) yüksek lisans veya doktorasını yapmış olmak,

e) Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun yada psikiyatri alanında uzmanlığa sahip olup milli sporcu belgesine sahip olanlar

 
4.2 ÖĞRENCİ ÜYE OLMA KOŞULLARI

a) Lisans eğitimi psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında yapmış veya yapıyor olmak ve yüksek lisans eğitimine beden eğitimi ve spor bölümünde devam ediyor olmak ve yüksek lisans tezinde egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışma yapıyor olmak.

b) Lisan eğitimini beden eğitimi ve spor alanında yapmış veya yapıyor olmak ve yüksek lisans eğitimini egzersiz ve spor psikolojisi alanında devam ediyor olmak ve yüksek lisans tezinde egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışma yapacak olmak.

ESKİ ŞEKLİ:  Asil Üyeliğe Başvuru İşlemleri
Madde 6:
Dernek’e üye olmak için başvuruda bulunan kişi:
a) Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan üyeliğe başvuru formunu doldurmak;
b) Madde 4.’de belirtilmiş olan üye olabilme özelliklerinden en az birisine sahip olduğunu belirten belgeleri sunmak;
c) Özgeçmişini, nüfus suretini, savcılıktan sabıka kaydını, öğretim elemanı ise bağlı olduğu Üniversite kimlik suretini sunmak;
d) Başvuru formunu, Dernek’in kaydı açık 3 (üç) üyesine, üye adaylığına takdimi niteliğinde, imzalatmak;
e) Yeteri kadar fotoğraf vermek;
f) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca durumları izin belgesi sunmalarını gerektirenlerce bu belgeyi de vermek;
g) Başvurusunu Dernek merkezinde, belgeleri ile birlikte kayda aldırmak zorundadır.
    Kaydı açık bir Dernek üyesi bir takvim yılı içerisinde en çok beş kişiyi üyelik için önerebilir.

YENİ ŞEKLİ: Asil Üyeliğe Başvuru İşlemleri
Madde 6:
Dernek’e üye olmak için başvuruda bulunan kişi:
a) Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan üyeliğe başvuru formunu doldurmak;
b) Madde 4.’de belirtilmiş olan üye olabilme özelliklerinden en az birisine sahip olduğunu belirten belgeleri sunmak;
c) Özgeçmişini, nüfus suretini, savcılıktan sabıka kaydını, öğretim elemanı ise bağlı olduğu Üniversite kimlik suretini sunmak;
d) Başvuru formunu, Dernek’in kaydı açık 2 (iki) üyesine, üye adaylığına takdimi niteliğinde, imzalatmak;
e) Yeteri kadar fotoğraf vermek;
f) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca durumları izin belgesi sunmalarını gerektirenlerce bu belgeyi de vermek;
g) Başvurusunu Dernek merkezinde, belgeleri ile birlikte kayda aldırmak zorundadır.
   Kaydı açık bir Dernek üyesi bir takvim yılı içerisinde en çok beş kişiyi üyelik için önerebilir.

ESKİ ŞEKLİ:

Madde 13- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1. Yönetim kurulu DOKUZ asıl ve DOKUZ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

3. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

4. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 13- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1. Yönetim kurulu 7 (YEDİ) asıl ve 7 (YEDİ) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

3. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

4. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Üyelik Formu

Haberler