Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

1. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI,

ÇALIŞMA KONULARI

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1:        

 1. Derneğin adı “EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ ( ESPDER)” dir.
 2. Derneğin merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesi’nde; ikametgahı, Bağdat Caddesi,  Kardeşler Apartmanı, B Blok, 158/2, Feneryolu, Kadıköy - İstanbul’dur.

Derneğin Amacı

Madde 2:         

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin amacı,

 1. Egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak.
 2. Egzersiz ve spor psikolojisi alanının ülkemizde tanıtılması, gelişmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak.
 3. Egzersiz ve spor psikolojisi alanındaki eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini geliştirmek.
 4. Ülkemizde Egzersiz ve spor psikolojisi alanında eğitici, araştırmacı ve uygulamacı çalışanların bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlamak.
 5. Egzersiz ve spor psikolojisi’nin ahlaki boyutları ile bilimsellik temeline bağlı kalınmasında öncü, denetçi ve toparlayıcı rol oynamak.

Derneğin Çalışma Konuları

Madde 3:         

Dernek amacına ulaşmak için şu faaliyetlerde bulunur:

 1. Üyelerine Egzersiz ve Spor Psikolojisi konusundaki yeni gelişmeleri, süregelen faaliyetleri vb. konuları tanıtmak ve anlatmak için bilimsel toplantılar düzenler; yayınlarda bulunur.
 2. Egzersiz ve Spor Psikolojisi’ni, saygın, halkın tanıyacağı ve doğrudan yararlanacağı bir bilim dalı haline getirmek için çalışır; bu sebeple toplantılar düzenler; yayınlar yapar.
 3. Egzersiz ve Spor Psikolojisi ile ilgilenenlerin sorunlarının çözümlerinde yardımcı olur.
 4. Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanındaki araştırmaları teşvik eder ve yardımcı olur.
 5. Egzersiz ve Spor Psikolojisi’nin bir bilim dalı olarak gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında, mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar.
 6. Egzersize başlama, devam ettirme ve bırakma; rekreasyon ve oyun alanlarında duygu ve bilişsel durumlar hakkında araştırma ve çalışmalar yapar.
 7. Spor psikolojisinin teori ve uygulamaları alanlarında spora katılanların performansını geliştirmek için çalışmalar yapar.
 8. Spor takımlarının performanslarını geliştirmek üzere araştırma uygulama ve çalışmalar yapar.
 9. İlgili Türk ve yabancı, bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kuruluşlarla mesleki ve bilimsel işbirliği yapar.
 10. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum, panel vb. düzenler veya başka ulusal ya da uluslararası kuruluşlarca düzenlenenlere katılır.
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dökümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri yayımlar, bu işler için gerekli basın, yayın tesisleri kurar, ortak olur ve/ veya bu işleri yapan basın, yayın, reklam ajansı vs. 3. gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak çalışmalarda bulunur.
 12. Dernekfaaliyetleri ve/veya derneğin iştigal konusu ile ilgili konularda kamuoyu yoklamaları vs. araştırmalar yapar veya üçüncü kişi ya da kurumlar vasıtası ile araştırılmaların, kamuoyu yoklamalarının, anketlerin yapılmasını, inceleme yapılan hususların raporlar haline getirilmesini temin eder.
 13. Alanda mevcut ya da ortaya çıkabilecek vasıflı/vasıfsız personel sorununa veya eksikliğine yönelik çözümler üretir, bu amaçla eğitim verebilmek için eğitsel etkinliklerde bulunur, eğitim kurumları, seminerler, kurslar açmak, bu konuda 3. kişilerle anlaşmalar yapar veya gerekli gördüğü kişilere yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim bursu verir.

2. BÖLÜM

ÜYELİK ŞARTLARI, TÜRLERİ, HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ,

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

DERNEĞE ÜYE OLMA

Asıl Üye Olma Koşulları

Madde 4:

Derneğe “Asıl Üye” olabilmek için üye adayının aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır:

Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hak ve ehliyetine sahip olmak ve aşağıdaki koşullardan en az birisine haiz olmak;

 1. Egzersiz ve/veya Spor Psikolojisi alanında yurt içi veya yurt dışında  “egzersiz ve/veya spor psikolojisi yüksek lisansı ve/veya doktorası” yapmış olmak ve bunu belgelemek; ya da,
 2. Spor Bilimleri alanında lisansüstü eğitimini yaparak Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanına özgü tez yapmış olmak ya da,
 3. Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında bir fakülte veya yüksekokulda öğretim elemanı olmuş olmak ve bunu belgelemek; ya da,
 4. Herhangi bir üniversitenin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olanlar ile Psikiyatri Uzmanları veya Spor Yüksekokulu ya da Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar karşılıklı olarak tamamlama (Psikoloji bölümünden en az 24 kredi-saat veya spor okullarından en az 24 kredi-saatlik ders alarak) yüksek lisans veya doktorasını yapmış olmak.
 5. Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun ya da psikiyatri alanında uzmanlığa sahip olup milli sporcu belgesine sahip olmak.

Öğrenci Üye Olma Koşulları

 1. a.      isans eğitimi psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında yapmışveya yapıyor olmak ve yüksek lisans eğitimine beden eğitimi ve spor bölümünde devam ediyor olmak ve yüksek lisans tezinde egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışma yapıyor olmak.
 2. b.      Lisans eğitimini beden eğitimi ve spor alanında yapmış veya yapıyor olmak veyüksek lisans eğitimini egzersiz ve spor psikolojisi alanında devam ediyor olmak ve yüksek lisans tezinde egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışma yapacak olmak.

Onursal Üyelik

Madde 5:

Olimpik ilkelere, spora ve fair play’e inanmış ve bunlara katkıda bulunmuş ya da bulunabilecek gerçek veya tüzel kişilere, doğrudan Yönetim Kurulu’nun kararı ile “Dernek Onursal Üyeliği” verilebilir. Bu kişilerin Dernek organlarında seçme veya seçilme hakkı yoktur; Genel Kurul’a dilerlerse katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse derneğe maddi katkıda bulunabilirler, sponsorluk yapabilirler.

Asıl Üyeliğe Başvuru İşlemleri
Madde 6:

Derneğe üye olmak için başvuruda bulunan kişi aşağıdaki koşulları yerine getirmek zorundadır.

 1. Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan üyeliğe başvuru formunu doldurmak;
 2. Madde 4’de belirtilmiş olan üye olabilme özelliklerinden en az birisine sahip olduğunu belirten belgeleri sunmak;
 3. Özgeçmişini, nüfus suretini, savcılıktan sabıka kaydını, öğretim elemanı ise bağlı olduğu Üniversite kimlik suretini sunmak;
 4. Başvuru formunu, Derneğin kaydı açık 2 (iki) üyesine, üye adaylığına takdimi niteliğinde imzalatmak;
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf  
 6. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca durumları izin belgesi sunmalarını gerektirenlerce bu belgeyi de vermek;
 7. Başvurusunu Dernek merkezinde, belgeleri ile birlikte kayda aldırmak zorundadır.
 1. Kaydı açık bir Dernek üyesi bir takvim yılı içerisinde en çok beş kişiyi üyelik için önerebilir.

Üyeliğe Kabul İşlemleri

Madde 7:

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca, fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

Asıl Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri:
Madde 8:

Dernek asıl üyelerinin hakları:

 1. Genel Kurul toplantılarına katılmak, kararların oluşması amacıyla görüşmelere ve oylamalara katılmak;
 2. Dernek organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek;
 3. Dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan, konulan kurallar çerçevesinde yararlanmaktır.

 Dernek Asıl üyelerinin yükümlülükleri:

 1. Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ve bunlara uygun olarak düzenlenecek Talimat ve Yönergeler hükümleri ile Yönetim Kurulu kararlarına uymaktır;
 2. Derneğin amaç maddesinde belirtilmiş olan hususların gerçekleşmesine aktif olarak katkıda bulunmak, “egzersiz ve spor psikolojisinin” ülkemizde gelişmesi için bireysel ve/veya toplu olarak özel gayret göstermektir;
 3. Üyelerin Dernek’e ödemekle yükümlü oldukları ve olacakları giriş aidatı, yıllık aidat ve her tür ödemelerini zamanında ve bu hususta tespit edilmiş olan kurallara uygun şekilde yapmaktır. Yıllık ödentisini defaten veya taksitlendirilmişse, üst üste üç taksitini ödemeyen üye, Dernek faaliyetlerinde üyelere tanınan kayıt, mali ve diğer ayrıcalıklı olanaklardan yararlanamaz. Yıllık ödentisini hiç ödemeyen veya yıllık taksitlerinden en az yarısını ödememiş olan üyeyi, Yönetim Kurulu her yılın sonunda taahhütlü mektupla ödemede bulunmaya davet eder.
 4. Bu çağrı üzerine borcunu 30 (otuz) gün içerisinde ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Üyelik kaydı kapatılan üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamazlar, kayıtları kapalı olduğu sürece seçme ve seçilme haklarını yitirirler. Dernek faaliyetlerinde üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanamayacakları gibi, kontenjanlı faaliyetlerde, bu faaliyetlere en sonda yer kalırsa katılabilirler. Bu madde uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan üyenin Yönetim Kurulu’na yeniden yazılı olarak başvurması halinde, geriye doğru yıllık ödenti borçlarının tamamı, en çok beş yıl içinde, ödeme yapılan yılın aidat miktarı emsal alınarak defaten ödendiğinde, üyenin kaydı yeniden açılır. Beş yılı aşmış olan kapatmalar, yeniden üye olma usulüne tabi tutulur.

 Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 9:

Asıl ve Onursal üyelikler aşağıdaki koşullarda sona erer:

 1. Üyelik için Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve işbu Tüzük hükümlerine göre aranan üyelik koşullarını yitirenlerin üyelikleri kendiliğinden;
 2. Yazılı istifa bildirimi ya da ölüm halinde; istifa hali, üyenin Dernek’e birikmiş borçlarını sona erdirir.
 3. Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmak suretiyle; Dernek’ten çıkan veya çıkarılanlar, Yönetim Kurulu’nca üye kayıt defterine işlenirler ve Dernek mal varlığından ve/veya olanaklarından hiç bir şekilde hak iddia edemezler.

3. BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI,

KURULUŞLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

 Derneğin Organları

Madde 10:       

Derneğin organları;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu’dur.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11:

A. Genel kurul: Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 2. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 3. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 4. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

B. Çağrı Usulü

 1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 3. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

C. Toplantı Usulü

 1. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 7. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 8. Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 9. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 10. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
 11. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
 12. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
 13. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 12. Derneğin vakıf kurması.
 13. Derneğin fesih edilmesi.
 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması.
 15. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.
 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 13:

Yönetim Kurulunun Oluşumu:

 1. Yönetim kurulu 7 ( Yedi ) asıl ve 7 ( Yedi ) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. 
 3. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 4. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve temsil organıdır. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak.
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 11. Derneğin amblem veya logosunu belirlemek.

                                                              

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 14:

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 5. Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 7. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 9. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
 10. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 15:

 1. Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
 2. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 3. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 16:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Derneğe giriş aidatı 50 TL’dir. Üyelerden yıllık olarak 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler. 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri   

Madde 17:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 18:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19:

Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 20:

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 Lokal ve Tesis Açma

Madde 21:

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 Sandık Kurma

Madde 22:

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 23:

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 24:

  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.     

Geçici Madde 1:

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, dernek kurucu üyeleri ve derneği temsil edecek, dernekle ilgili işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.          

 

KURUCU ÜYELER

 

Turgay BİÇER

Şefik TİRYAKİ

Seyhan HASIRCI

Ziya KORUÇ

Füsun KUTER

Birol DOĞAN

F. Hülya AŞÇI

 

EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ

 KONU:  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 ESKİ ŞEKLİ: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE :1 a. Derneğin adıEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği” dir.

YENİ ŞEKLİ: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE :1 a. Derneğin adıEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği (ESPDER)” dir.

ESKİ ŞEKLİ :

MADDE : 4 Derneğe Üye Olma

                     Asıl Üye Olma Koşulları

Madde 4:

Derneğe “Asıl Üye” olabilmek için üye adayının aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır:
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hak ve ehliyetine sahip olmak ve aşağıdaki koşullardan en az birisine haiz olmak;

a) Egzersiz ve/veya Spor Psikolojisi alanında yurt içi veya yurt dışında  “egzersiz ve/veya spor psikolojisi yüksek lisansı ve/veya doktorası” yapmış olmak ve bunu belgelemek; ya da,

b) Spor Bilimleri alanında lisansüstü eğitimini yaparak Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanına özgü tez yapmış olmak ya da,

c) Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında bir fakülte veya yüksek okulu öğretim elemanı olmuş olmak ve bunu belgelemek; ya da,

d) Herhangi bir üniversitenin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olanlar ile Psikiyatri Uzmanları veya Spor Yüksekokulu ya da Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar karşılıklı olarak tamamlama (Psikoloji bölümünden en az 24 kredi-saat veya spor okullarından en az 24 kredi-saatlik ders alarak) yüksek lisans veya doktorasını yapmış olmak,

e) Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun yada psikiyatri alanında uzmanlığa sahip olup milli sporcu belgesine sahip olanlar


YENİ ŞEKLİ : 4 Derneğe Üye Olma

                     Asıl Üye Olma Koşulları

Madde 4:

 4.1 ASİL ÜYE OLMA KOŞULLARI

Derneğe “Asıl Üye” olabilmek için üye adayının aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır:
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hak ve ehliyetine sahip olmak ve aşağıdaki koşullardan en az birisine haiz olmak;

a) Egzersiz ve/veya Spor Psikolojisi alanında yurt içi veya yurt dışında  “egzersiz ve/veya spor psikolojisi yüksek lisansı ve/veya doktorası” yapmış olmak ve bunu belgelemek; ya da,

b) Spor Bilimleri alanında lisansüstü eğitimini yaparak Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanına özgü tez yapmış olmak ya da,

c) Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında bir fakülte veya yüksek okulu öğretim elemanı olmuş olmak ve bunu belgelemek; ya da,

d) Herhangi bir üniversitenin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olanlar ile Psikiyatri Uzmanları veya Spor Yüksekokulu ya da Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar karşılıklı olarak tamamlama (Psikoloji bölümünden en az 24 kredi-saat veya spor okullarından en az 24 kredi-saatlik ders alarak) yüksek lisans veya doktorasını yapmış olmak,

e) Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun yada psikiyatri alanında uzmanlığa sahip olup milli sporcu belgesine sahip olanlar

4.2 ÖĞRENCİ ÜYE OLMA KOŞULLARI

a) Lisans eğitimi psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında yapmış veya yapıyor olmak ve yüksek lisans eğitimine beden eğitimi ve spor bölümünde devam ediyor olmak ve yüksek lisans tezinde egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışma yapıyor olmak.

b.Lisan eğitimini beden eğitimi ve spor alanında yapmış veya yapıyor olmak ve yüksek lisans eğitimini egzersiz ve spor psikolojisi alanında devam ediyor olmak ve yüksek lisans tezinde egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışma yapacak olmak.

ESKİ ŞEKLİ:  Asil Üyeliğe Başvuru İşlemleri
Madde 6:
Dernek’e üye olmak için başvuruda bulunan kişi:
a)Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan üyeliğe başvuru formunu doldurmak;
b)Madde 4.’de belirtilmiş olan üye olabilme özelliklerinden en az birisine sahip olduğunu belirten belgeleri sunmak;
c)Özgeçmişini, nüfus suretini, savcılıktan sabıka kaydını, öğretim elemanı ise bağlı olduğu Üniversite kimlik suretini sunmak;
d)Başvuru formunu, Dernek’in kaydı açık 3 (üç) üyesine, üye adaylığına takdimi niteliğinde, imzalatmak;
e)Yeteri kadar fotoğraf vermek;
f)İlgili mevzuat hükümleri uyarınca durumları izin belgesi sunmalarını gerektirenlerce bu belgeyi de vermek;
g)Başvurusunu Dernek merkezinde, belgeleri ile birlikte kayda aldırmak zorundadır.
Kaydı açık bir Dernek üyesi bir takvim yılı içerisinde en çok beş kişiyi üyelik için önerebilir.

YENİ ŞEKLİ: Asil Üyeliğe Başvuru İşlemleri
Madde 6:
Dernek’e üye olmak için başvuruda bulunan kişi:
a)Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan üyeliğe başvuru formunu doldurmak;
b)Madde 4.’de belirtilmiş olan üye olabilme özelliklerinden en az birisine sahip olduğunu belirten belgeleri sunmak;
c)Özgeçmişini, nüfus suretini, savcılıktan sabıka kaydını, öğretim elemanı ise bağlı olduğu Üniversite kimlik suretini sunmak;
d)Başvuru formunu, Dernek’in kaydı açık 2 (iki) üyesine, üye adaylığına takdimi niteliğinde, imzalatmak;
e)Yeteri kadar fotoğraf vermek;
f)İlgili mevzuat hükümleri uyarınca durumları izin belgesi sunmalarını gerektirenlerce bu belgeyi de vermek;
g)Başvurusunu Dernek merkezinde, belgeleri ile birlikte kayda aldırmak zorundadır.
Kaydı açık bir Dernek üyesi bir takvim yılı içerisinde en çok beş kişiyi üyelik için önerebilir.

ESKİ ŞEKLİ:

Madde 13- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1.Yönetim kurulu DOKUZ asıl ve DOKUZ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

2.Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

3.Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

4.Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 13- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1.Yönetim kurulu 7 (YEDİ) asıl ve 7 (YEDİ) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

2.Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

3.Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

4.Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

Leyla TAVACIOĞLU

Zeynep DİNÇ

Emine ÇAĞLAR

Zişan KAZAK ÇETİNKALP

Perican BAYAR

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

Yönetim kurulu  başkanı                              : Turgay  BİÇER

Yönetim kurulu  başkan yrd.                       : Ziya KORUÇ

Yönetim kurulu  başkan yrd.                       : Şefik TİRYAKİ

Sayman                                                            : Leyla TAVACIOĞLU     

Sekreter                                                          : Zeynep DİNÇ

Yönetim kurulu  Üyesi                                  : Birol DOĞAN       

Yönetim kurulu  Üyesi                                  : F. Hülya AŞÇI       

Yönetim kurulu  Üyesi                                  : Füsun KUTER

Yönetim kurulu  Üyesi                                  : Seyhan HASIRCI

Yönetim Kurulu Üyesi                          : Birol Doğan

 

Bu tüzük 24(Yirmidört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

 

Haberler